رایبر اپارتمان
استانبول لائټ ایکس اینوم ایکس ایکس - ایکس اینوم ایکس - ایکس اینموم ایکس سپتمبر 2019 - استانبول
د ExpoFerroviariax LOGO
د ایکسپو فیروویریا 2019 - 1-3 اکتوبر اکتوبر 2019 - میلان
روډټونل 2019
د سړک ټنل 2019 - 4-5 اکتوبر اکتوبر 2019 - انقره
x د ښار سپارښتنر
3. د ښار چاپیریال او روغتیا - د 2-4 اپريل 2020 - mirzmir