د بررس لخوا خبرونه

د کیبل موټر مسافرینو لیږد بند کړل


د اداودګ هوټلونو ته د لیږد پراخول په پای کې پیل کیږي.
ښاروال رجپ الټایپ، د کیبل موټر د مسافرینو لیږدول ودروي، پداسې حال کې چې نوی سیستم سیسټم او وروسته یې نوی مواد اعالن کړ.
د 2013 هوټلونه په دقیقو کې رسیدلی شي کله چې د ودانولو ساحه چټکه شي او پروژه د 23 د جوالی په توګه پالن شوې ده.

سرچینه: www.olay.com.t دهلومړی د تبصره کولو لپاره ولاړ شئ

تبصره