د سیلکوک پوهنتون به د قراردادي پرسونل ګمارنه کوي

د سیلکوک پوهنتون به د قراردادي پرسونل ګمارنه کوي

د سیلکوک پوهنتون به د قراردادي پرسونل ګمارنه کوي

د سیلکوک پوهنتون به د قراردادي پرسونل ګمارنه کويلومړی د تبصره کولو لپاره ولاړ شئ

تبصره