د لومړي ځل لپاره د شخصي پراختیا سیمینار لپاره د انقره میټرو پاکولو کارمندان

د لومړي ځل لپاره د شخصي پراختیا سیمینار لپاره د انقره میټرو پاکولو کارمندان

د لومړي ځل لپاره د شخصي پراختیا سیمینار لپاره د انقره میټرو پاکولو کارمندان

د لومړي ځل لپاره د شخصي پراختیا سیمینار لپاره د انقره میټرو پاکولو کارمندان


لومړی د تبصره کولو لپاره ولاړ شئ

تبصره