د روغتیا وزارت د قراردادي کارمندانو استخدامولو لپاره

د روغتیا وزارت د قراردادي کارمندانو استخدامولو لپاره

د روغتیا وزارت د قراردادي کارمندانو استخدامولو لپاره

د روغتیا وزارت د قراردادي کارمندانو استخدامولو لپاره


لومړی د تبصره کولو لپاره ولاړ شئ

تبصره