IETT د اړیکو شمیره

د اړیکې شمیره
د اړیکې شمیره

ستاسو د غوښتنو ، وړاندیزونو او شکایتونو لپاره
د IMM اړیکې مرکز ALO 153

د اړیکې شمیره
د اړیکې شمیرهلومړی د تبصره کولو لپاره ولاړ شئ

تبصره