متین اکبş د TCDD بورډ غړی او مرستیال عمومي مدیر په توګه ټاکل شوی دی

tcdd د مدیره هیئت او عمومي مرستیال غړي په توګه ټاکل شوی دی.
tcdd د مدیره هیئت او عمومي مرستیال غړي په توګه ټاکل شوی دی.

د ترکیې د ریل پټلۍ جمهوریت چې د معاونیت عمومي مدیر په دفتر کې پرانیستی و او د ځمکې او تعریف په اړه 233 فرمان قانون بورډ غړي 8. اتمه ماده. نهم او دریم متن AKBAŞ ته د ولسمشرۍ ځمکې ناکامي ګمارل شوې.
لومړی د تبصره کولو لپاره ولاړ شئ

تبصره