داسې ښکاري چې موږ هغه څه ونه موندلو چې تاسو یې ګورو. کیدای شي لټون کولی شي مرسته وکړي.

مشهور مقالې